ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme společnost We travel the world s.r.o., se sídlem na adrese gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 08351864, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 79254 (dále také „My“).

Jelikož jsme fanoušci cestování a chtěli jsme přinést v této oblasti něco nového, začali jsme provozovat portál Worldee, dostupný adrese https://www.worldee.com/ (dále také „Portál“). Portál umožňuje přehledné ukládání a plánování cest, včetně přiřazování fotografií a mapových podkladů přičemž, Portál je možné též zobrazit prostřednictvím mobilní aplikace Worldee (dále také „Aplikace“).

Pokud navštívíte Portál, nebo využíváte Aplikaci, umožníme Vám na základě registrace využívat některé služby zdarma. Některé služby, které Vám umožní efektivnější a rozsáhlejší využívání možností Portálu nebo Vám umožní přístup k některé z nadstandardních možností Portálu či Aplikace jsou poté placené.

A aby toho nebylo málo, rozhodli jsme se Naši činnost posunout ještě o úroveň výše a od listopadu 2022 jsme začali fungovat jako cestovní kancelář.

Ať už ale vůči Nám vystupujete v jakékoli roli, pokud Vás budeme v zásadách zmiňovat, budeme používat pojem „Vy“.

Jak je z krátkého popisu výše vidět, děláme toho opravdu hodně, a proto, abychom to mohli dělat, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje. S tím je spojena Naše povinnost předat Vám informace o tomto zpracování. Jelikož právní texty jsou často složité, sepsali jsme tyto zásady zpracování osobních údajů (dále také „Zásady“) co nejvíce srozumitelně. Zároveň jsme je rozčlenili podle toho, v jaké pozici vůči Nám vystupujete. Proto nemusíte číst tyto zásady celé, ale postačí, když si přečtete část, která se Vás týká. Nezapomeňte si ale přečíst část A na začátku dokumentu, kde uvádíme informace, které jsou společné pro všechny případy zpracování. Ať nemusíte část která se Vás týká dlouze hledat, jsou Zásady členěny takto:

        ČÁST A – ZÁKLADNÍ INFORMACE, VAŠE PRÁVA A NEWSLETTERYTady se dozvíte informace, které jsou společné pro všechny, bez ohledu na to, v jakém jsme spolu vztahu.

        ČÁST B – INFORMACE PRO DODAVATELEPokud Nám poskytujete Vaše služby či zboží, týká se Vás tato část.

        ČÁST C – INFORMACE PRO UŽIVATELETuto část si přečtěte, pokud využíváte na Portálu nebo v Aplikaci služby, které jsou zdarma.

        ČÁST D – KLIENTTuto část si přečtěte, pokud využíváte na Portálu nebo v Aplikaci služby, které jsou placené.

        ČÁST E – POTENCIÁLNÍ KLIENTPokud s Námi ještě nemáte žádný smluvní vztah, ale uvažujete o něm, případně Nás sami kontaktujete nebo v případě, že navštívíte Náš Portál, avšak nemáte zřízenou registraci, je právě pro Vás určena tato část.

        ČÁST F – CESTUJÍCÍRozhodli jste se, že využijete Naše služby jakožto cestovní kanceláře? Tak potom je pro Vás určena tato část Zásad.

        ČÁST G – VYUŽITÍ SMARTLOOKNa Portálu a v rámci Aplikace využíváme službu Smartlook, která Nám pomáhá zlepšovat Naše služby. Všechny informace o tomto zpracování jsou pro Vás dostupné v této části.

        ČÁST H – ZÁVĚREČNÉ INFORMACEV této části, která se týká opět všech, jsou informace o účinnosti a možných změnách Zásad.

ČÁST A – ZÁKLADNÍ INFORMACE, VAŠE PRÁVA A NEWSLETTERY

1.       ZÁKLADNÍ POJMY A VYSVĚTLENÍ

Abyste Nám rozuměli, chceme Vám na tomto místě vysvětlit základní pojmy, které budeme v Zásadách používat.

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Pro toto nařízení se vžila zkratka „GDPR“.

GDPR upravuje různé povinnosti pro správce osobních údajů – Nás, a práva pro subjekty údajů – Vás. My jsme tedy správci osobních údajů, což znamená, že My sami rozhodujeme, že chceme Vaše osobní údaje zpracovávat a proč to budeme dělat. I proto Vás musíme o zpracování informovat.

Občas využíváme externí společnosti či jiné subjekty, aby Nám se zpracováním pomohly. Tyto subjekty nazývá GDPR jako zpracovatele osobních údajů nebo jako příjemce osobních údajů. Rozdíl je v tom, že příjemci údaje předáváme, protože je potřebuje ke své činnosti. Naopak zpracovatel je někdo, koho pověříme, aby tyto osobní údaje zpracovával pro Nás.

A co si představit pod pojmem osobní údaj? Je to jakákoliv informace, pomocí které Vás můžeme přímo či nepřímo identifikovat. Přímo Vás identifikujeme například podle jména, příjmení, rodného čísla a dalších obdobných údajů. Nepřímo prostřednictvím informací ve spojení s dalšími informacemi. A pokud myslíme Vás, jde o fyzickou osobu a je jedno, jestli vystupujete sami za sebe, nebo za společnost, ve které například pracujete.

Často v Zásadách narazíte na pojem právní základ. Tento pojem plyne z GDPR a říká, jaké zákonné podmínky musí být splněny, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat. Mezi právní základy, které využíváme My, patří plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, souhlas a oprávněný zájem.

V případě, že níže uvádíme rozsah zpracovávaných osobních údajů, jde o údaje, které zpracováváme ve většině případů. Ne vždy však budeme zpracovávat všechny uvedené údaje, velmi záleží na konkrétním vztahu a na tom, jaké údaje Nám poskytnete.

2.       VAŠE PRÁVA

Ve vztahu k Námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

        právo na přístup k osobním údajům;

        právo na opravu;

        právo na výmaz;

        právo na omezení zpracování údajů;

        právo vznést námitku proti zpracování;

        právo na přenositelnost údajů;

        právo odvolat souhlas se zpracováním;

        právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

        Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o Naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

        Právo na opravu znamená, že Nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

        Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a My nemáme převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) ukládá Nám to zákonná povinnost.

        Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby Našich právních nároků.

        Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Tato námitka bude vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

        Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

        Právo odvolat souhlas znamená, že v případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím naší e-mailové adresy info@worldee.com. Odvolání souhlasu se však nedotýká zpracování, které jsme provedli před tímto odvoláním.

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte Nás, prosím, pomocí Naší e-mailové adresy info@worldee.com. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce.

Na Naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu www.uoou.cz. Vždy však budeme rádi, pokud budete svoje případné připomínky nebo stížnosti uplatňovat nejdříve u Nás, věříme, že společně se nám podaří vše vyřešit k Vaší spokojenosti.

3.       PŘIŠEL VÁM NÁŠ NEWSLETTER?

V případě, že jsme spolu navázali nějaký právní vztah (například jste od Nás odebrali nějaké služby, nebo jste Nám dodali svoje služby), pravděpodobně od Nás jednou za čas obdržíte obchodní sdělení, častěji známé jako newsletter.

Newsletter jste obdrželi právě kvůli vzájemnému vztahu. Na jeho základě Vám totiž můžeme nabízet obdobné služby související se službami, které jsme Vám již poskytli, zejména tedy informace související s cestováním. Pro zasílání newsletterů využíváme Vaši e-mailovou adresu a případně Vaše jméno a příjmení pro personalizaci sdělení. Zasílání newsletterů je Naším oprávněným zájmem, který spočívá v propagaci Našich služeb.

Může se stát, že Nás o zasílání newsletterů požádáte i přes to, že spolu žádný vztah doposud nemáme. Potom Vám je můžeme zasílat pouze na základě Vašeho souhlasu.

Pokud však o Naše newslettery nebudete mít zájem, můžete jejich zasílání kdykoli odmítnout. K odmítnutí můžete použít buď odkaz v každém doručeném e-mailu, nebo zasláním zprávy na e-mail info@worldee.com. Pokud zasílání odmítnete v případě, že spolu máme nebo jsme měli smluvní vztah, jde o námitku proti zpracování, které však musíme vždy vyhovět. V případě, že jsme smluvní vztah neměli, jde o odvolání souhlasu. Výsledek je však stejný, newslettery Vám přestaneme zasílat.

Ne každý e-mail je však obchodní sdělení. Pokud například budete využívat Naše služby cestovní kanceláře a budeme Vám zasílat informace k zájezdu, děláme tak z důvodu plnění smlouvy. Stejně tak nejsou obchodním sdělením informace ohledně funkčnosti Aplikace či Portálu.

4.       PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám, a to zejména v případech, kdy je to potřeba pro správné fungování našeho vzájemného vztahu.

Seznam příjemců se může v čase měnit, proto Vás na tomto místě informujeme o kategoriích příjemců, kterým Vaše údaje můžeme předat:

        Poskytovatelé IT služeb;

        Travel buddies;

        Společnosti poskytující účetní a finanční služby;

        Naši pracovníci, kteří Nám poskytují služby na základě smlouvy o spolupráci či obdobné smlouvy;

        Poradci v oblasti marketingu, právních služeb a dalších oblastech;

        Společnost Smartlook.com, s.r.o. poskytující nástroj Smartlook, o kterém se více dozvíte v části G Zásad;

        Orgány státní správy, pokud jim musíme předat údaje na základě zákonných povinností, případně při vymáhání Našich nároků.

5.       PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Vaše osobní údaje do třetích zemí či mezinárodním organizacím většinou nepředáváme. K předávání může docházet nejčastěji v případě, že využíváte Naše služby jako cestující.

K jakémukoli předání však dochází pouze v případech, kdy jsou splněny podmínky pro toto předání, které stanovuje GDPR. K předání tak přistupujeme pouze na základě následujících podmínek:

        Předání na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně – takto lze předávat bez dalšího do těchto zemí: Andora, Argentina, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Japonsko, Jersey, Jižní Korea, Kanada, Nový Zéland Ostrov Man, Švýcarsko, Uruguay, Velká Británie

        Předání na základě vhodných záruk: S ověřenými partnery máme uzavřené standardní smluvní doložky. Pokud nejsou doložky uzavřeny, využíváme některé z výjimek pro specifické situace. V případě, že jste cestující je nejčastější výjimka dle čl. 49 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy že toto předání je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, jelikož může být předání nezbytné pro zajištění zájezdu (například předání jmen hostů hotelu, ve kterému budou ubytováni).

6.       DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba uchování osobních údajů se může v konkrétních případech lišit, pokud by Vás tedy zajímala přesná doba ve Vašem konkrétním případě, stačí se na Nás obrátit na e-mailu info@worldee.com a tuto přesnou dobu Vám sdělíme. Níže potom uvádíme základní kritéria pro stanovení doby uchování.

Základní pravidlo je, že osobní údaje budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy nebo vztahu mezi Námi a Vámi, následně je nejčastěji uchováváme po dobu 3 roky po skončení tohoto vztahu.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby Našich právních nároků budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení vztahu mezi Námi a Vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě plnění Našich právních povinností vyplývajících z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění Našich oprávněných zájmů, budou uchovávány maximálně po dobu trvání vztahu mezi Námi a Vámi a dále pak po dobu 1 roku od skončení tohoto vztahu.

7.       AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ

Automatizované individuální rozhodování je rozhodování bez lidského zásahu, jen prostřednictvím systémů. Jelikož k Vám vždy přistupujeme individuálně, žádné rozhodnutí, které se Vás týká, není provedeno bez Našeho finálního potvrzení a není tedy nikdy činěno automatizovaně.

ČÁST B – INFORMACE PRO DODAVATELE

Pokud Nám dodáváte zboží či služby, pak jste Naším dodavatelem a týká se Vás tato část Zásad.

1.       KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud vystupujete v pozici dodavatele, zpracováváme zpravidla následující kategorie osobních údajů:

        Identifikační údaje – zejména jméno a příjmení, IČO, název společnosti, kterou zastupujete, datum narození;

        Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu;

        Informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, telefonických hovorů, videohovorů nebo jiných kontaktních formulářů;

        Finanční informace – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste dodavatelé, je účelem zpracování Vašich osobních údajů to, aby mohl být realizován náš vzájemný smluvní vztah, tedy abychom My mohli odebrat Vaše zboží a služby a Vy Nám je mohli dodat. Účelem zpracování je také zlepšování poskytování Našich služeb. Poskytnutí osobních údajů je Naším smluvní požadavkem, bez jejich poskytnutí nemůžeme navázat smluvní vztah.

Právním základem pro zpracování tak bude nejčastěji plnění smluvních povinností, pod tento právní základ patří i předsmluvní vyjednávání.

Informace (zejména finanční) zpracováváme také na základě plnění právních povinností, primárně na základě zákonů upravujících daně a vedení účetnictví.

Na základě oprávněného zájmu poté zpracováváme zejména údaje získané při vzájemné komunikaci, kdy Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení Našich služeb a vzájemných vztahů. Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme údaje také v případě, kdy bychom je využili při ochraně Našich právních nároků, například v rámci soudních řízení.

ČÁST C – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pokud využíváte Portál nebo Aplikaci, a to pouze v rozsahu služeb zdarma, jste uživatelem a týká se Vás tato část Zásad.

1.       KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud vystupujete v pozici uživatele, zpracováváme zpravidla následující kategorie osobních údajů:

        Základní identifikační údaje – přezdívku, stát ve kterém se nacházíte;

        Další identifikační údaje – jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, město, úvodní fotografii;

        Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailovou adresu;

        Informace ze vzájemné komunikace – informace z osobní komunikace, e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo zadané prostřednictvím kontaktního formuláře;

        Informace o využívání Našich služeb – jedná se o údaje o tom, jaké služby zdarma využíváte;

        Fotografie – fotografie nahrané v rámci Portálu či Aplikace;

        Geolokalizační informace – IP adresa;

        Technické a nezbytné cookies – cookies potřebné k zajištění chodu Portálu a Aplikace;

        Statistické a analytické cookies – cookies sledující aktivitu a zkušenost při využívání Portálu a Aplikace;

        Marketingové cookies – cookies využívané za účelem poskytnutí informací o Našich službách na stránkách sociálních sítí a webových stránkách třetích stran.

Více informací ohledně cookies naleznete na adrese https://www.worldee.com/doc/worldee_cookies_cs.pdf

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste uživatelé, je účelem zpracování Vašich osobních údajů to, aby mohl být realizován náš vzájemný smluvní vztah, tedy abychom Vám mohli poskytovat služby zdarma v rámci Portálu a Aplikace. Účelem zpracování je také zlepšování poskytování Našich služeb a zajištění funkčnosti Portálu a Aplikace. Poskytnutí osobních údajů je Naším smluvní požadavkem, bez jejich poskytnutí nemůžeme navázat smluvní vztah.

Právním základem pro zpracování tak bude nejčastěji plnění smluvních povinností, pod tento právní základ patří i předsmluvní vyjednávání.

Na základě oprávněného zájmu poté zpracováváme zejména údaje získané při vzájemné komunikaci, při vedení evidencí či provádění průzkumů, kdy Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení Našich služeb a vzájemných  vztahů. Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme údaje také v případě, kdy bychom je využili při ochraně Našich právních nároků, například v rámci soudních řízení.

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme taky údaje označené jako další identifikační údaje. Tyto od Vás nepotřebujeme, ale pokud Nám je dobrovolně poskytnete, pomohou Nám tyto údaje v dalším zlepšování Námi poskytovaných služeb.

V případě statistických, analytických a marketingových cookies budeme potřebovat Váš souhlas s jejich zpracováním, pokud Nám souhlas neudělíte, tyto údaje nebudeme zpracovávat. Udělený souhlas můžete také kdykoli odvolat. Více informací ohledně cookies naleznete na adrese https://www.worldee.com/doc/worldee_cookies_cs.pdf

ČÁST D – INFORMACE PRO KLIENTY

Pokud využíváte Portál nebo Aplikaci, a to i v rozsahu placených služeb, jste klientem a týká se Vás tato část Zásad.

1.       KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud vystupujete v pozici klienta, zpracováváme zpravidla následující kategorie osobních údajů:

        Základní identifikační údaje – přezdívku, stát ve kterém se nacházíte;

        Další identifikační údaje – jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, město, úvodní fotografii;

        Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailovou adresu;

        Informace ze vzájemné komunikace – informace z osobní komunikace, e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo zadané prostřednictvím kontaktního formuláře;

        Informace o využívání Našich služeb – jedná se o údaje o tom, jaké služby využíváte;

        Finanční informace – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

        Fotografie – fotografie nahrané v rámci Portálu či Aplikace;

        Geolokalizační informace – IP adresa;

        Technické a nezbytné cookies – cookies potřebné k zajištění chodu Portálu a Aplikace;

        Statistické a analytické cookies – cookies sledující aktivitu a zkušenost při využívání Portálu a Aplikace;

        Marketingové cookies – cookies využívané za účelem poskytnutí informací o Našich službách na stránkách sociálních sítí a webových stránkách třetích stran.

Více informací ohledně cookies naleznetena adrese https://www.worldee.com/doc/worldee_cookies_cs.pdf

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste klienti, je účelem zpracování Vašich osobních údajů to, aby mohl být realizován náš vzájemný smluvní vztah, tedy abychom Vám mohli poskytovat služby v rámci Portálu a Aplikace, a to včetně služeb placených. Účelem zpracování je také zlepšování poskytování Našich služeb a zajištění funkčnosti Portálu a Aplikace. Poskytnutí osobních údajů je Naším smluvní požadavkem, bez jejich poskytnutí nemůžeme navázat smluvní vztah.

Právním základem pro zpracování tak bude nejčastěji plnění smluvních povinností, pod tento právní základ patří i předsmluvní vyjednávání.

Informace (zejména finanční) zpracováváme také na základě plnění právních povinností, primárně na základě zákonů upravujících daně a vedení účetnictví.

Na základě oprávněného zájmu poté zpracováváme zejména údaje získané při vzájemné komunikaci, při vedení evidencí či provádění průzkumů, kdy Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení Našich služeb a vzájemných vztahů. Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme údaje také v případě, kdy bychom je využili při ochraně Našich právních nároků, například v rámci soudních řízení.

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme taky údaje označené jako další identifikační údaje. Tyto od Vás nepotřebujeme, ale pokud Nám je dobrovolně poskytnete, pomohou Nám tyto údaje v dalším zlepšování Námi poskytovaných služeb.

V případě statistických, analytických a marketingových cookies budeme potřebovat Váš souhlas s jejich zpracováním, pokud Nám souhlas neudělíte, tyto údaje nebudeme zpracovávat. Udělený souhlas můžete také kdykoli odvolat. Více informací ohledně cookies naleznete na adrese https://www.worldee.com/doc/worldee_cookies_cs.pdf

ČÁST E – INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍ KLIENTY

Pokud s Námi ještě nemáte žádný smluvní vztah, ale uvažujete o něm, případně Nás sami kontaktujete (například prostřednictvím Našeho kontaktního formuláře), jste potenciálním klientem a týká se Vás tato část Zásad. Potenciálním klientem jste i v případě, že navštívíte Náš Portál, avšak nemáte zřízenou registraci.

1.       KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud vystupujete v pozici potenciálního klienta, zpracováváme zpravidla následující kategorie osobních údajů:

        Identifikační údaje – jméno, příjmení;

        Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu;

        Informace ze vzájemné komunikace – informace z osobní komunikace, e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo zadané prostřednictvím kontaktního formuláře;

        Geolokalizační informace – IP adresa;

        Technické a nezbytné cookies – cookies potřebné k zajištění chodu Portálu a Aplikace;

        Statistické a analytické cookies – cookies sledující aktivitu a zkušenost při využívání Portálu a Aplikace;

        Marketingové cookies – cookies využívané za účelem poskytnutí informací o Našich službách na stránkách sociálních sítí a webových stránkách třetích stran.

Více informací ohledně cookies naleznete na adrese https://www.worldee.com/doc/worldee_cookies_cs.pdf

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste potenciální klienti, je účelem zpracování Vašich osobních údajů komunikace ohledně navázání potenciálního smluvního vztahu, případně vyřízení Vašich dotazů či požadavků. Účelem zpracování je také zlepšování poskytování Našich služeb a zajištění funkčnosti Portálu a Aplikace. Poskytnutí osobních údajů je Naším smluvní požadavkem, bez jejich poskytnutí nemůžeme navázat smluvní vztah.

Právním základem pro zpracování bude nejčastěji plnění smluvních povinností, jelikož pod tento základ spadá i předsmluvní vyjednávání. Pokud Nás tedy kontaktujete za účelem navázání smluvního vztahu, bude naplněn tento právní základ.

Na základě oprávněného zájmu poté zpracováváme zejména údaje získané při vzájemné komunikaci, při vedení evidencí či při řešení Vašich požadavků, kdy Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení Našich služeb a zajištění reakce na Váš požadavek či dotaz. Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme údaje také v případě, kdy bychom je využili při ochraně Našich právních nároků, například v rámci soudních řízení.

V případě statistických, analytických a marketingových cookies budeme potřebovat Váš souhlas s jejich zpracováním, pokud Nám souhlas neudělíte, tyto údaje nebudeme zpracovávat. Udělený souhlas můžete také kdykoli odvolat. Více informací ohledně cookies naleznete na adrese https://www.worldee.com/doc/worldee_cookies_cs.pdf

ČÁST F – INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

Pokud s Námi uzavřete smlouvu o zájezdu, jste cestujícím týká se Vás tato část Zásad.

1.       KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud vystupujete v pozici cestujícího, zpracováváme zpravidla následující kategorie osobních údajů:

        Identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu;

        Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailovou adresu, poštovní adresu, a to i v případě, že jde o údaje osoby odpovídající za nezletilého, pokud s tímto nezletilým necestuje;

        Finanční informace – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách a informace o přijatých platbách;

        Informace o zájezdu (včetně vašich preferencí ohledně zájezdu);

        Fotografie, audio či video záznam ze zájezdu;

        Další informace, které Nám pro účely zajištění zájezdu dobrovolně poskytnete a chcete, abychom je zpracovávali.

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste cestující, je účelem zpracování Vašich osobních údajů to, aby mohl být realizován náš vzájemný smluvní vztah, tedy abychom Vám mohli poskytnout zájezd dle Vaší volby. Účelem zpracování je také zlepšování poskytování Našich služeb. Poskytnutí osobních údajů je Naším smluvní požadavkem, bez jejich poskytnutí nemůžeme navázat smluvní vztah.

Právním základem pro zpracování tak bude nejčastěji plnění smluvních povinností, pod tento právní základ patří i předsmluvní vyjednávání.

Informace (zejména finanční) zpracováváme také na základě plnění právních povinností, primárně na základě zákonů upravujících daně a vedení účetnictví.

Na základě oprávněného zájmu poté zpracováváme zejména údaje získané při vzájemné komunikaci, při vedení evidencí či provádění průzkumů, kdy Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení Našich služeb a vzájemných vztahů. Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme údaje také v případě, kdy bychom je využili při ochraně Našich právních nároků, například v rámci soudních řízení.

Pokud jde o zpracování fotografií, audio či video záznamů, toto probíhá na základě samostatného souhlasu, který Nám můžete udělit. Veškeré další informace o tomto zpracování jsou uvedeny v dokumentu, prostřednictvím kterého souhlas udělujete. V případě, kdy jde o hromadné fotografie, na kterých Vás neoznačíme, nejde o zpracování dle GDPR a nepotřebujeme k němu Váš výslovný souhlas. Pokud však nebude chtít, abyste byli na těchto  fotografiích zachyceni, stačí Nám říct a zajistíme to.

3.       INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ TRAVEL BUDDIES

Obecné informace ohledně předávání osobních údajů jste si už určitě přečetli v části A. Jelikož jsou ale zájezdy, které si u Nás objednáte, vedeny ze strany Travel Buddies, chceme Vás, jakožto cestující, o předávání informovat podrobněji.

Aby totiž Travel Buddy mohl celý zájezd vést, potřebuje mít přístup k Vašim osobním údajům, a to zejména k údajům identifikačním a kontaktním. V průběhu zájezdu může dojít k řadě situací, kdy bude potřeba, aby Vás Travel Buddy kontaktoval (dojde ke změně programu, nedostavíte se na místo odjezdu na fakultativní výlety…), proto je nezbytně nutné, aby měl informace o tom, kdo se zájezdu účastní a jak se s ním spojit. Jelikož už při objednávání zájezdu je informace o tom, kdo bude Travel Buddy pro daný zájezd veřejná, víte přesně, komu údaje předáme. Nemusíte se ale bát, smluvní vztah s Travel Buddym je smluvně zabezpečen, a to i povinností mlčenlivosti. Vaše údaje jsou tak v bezpečí.

ČÁST G – VYUŽITÍ SMARTLOOK

Využíváme také nástroj https://www.smartlook.com, který je provozován společností Smartlook.com, s.r.o., IČO: 09508830, se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno. Ať už k Nám budete v jakémkoli vztahu, v případě, že navštívíte Portál či budete používat Aplikaci a dáte Nám k tomu souhlas, budeme nahrávat Vaši činnost.

1.       KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci využití Smartlook zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

        Nahrávky pohybu na Portálu a v Aplikaci;

        Další údaje a informace, které budou zachyceny na nahrávkách, případně které budeme schopni přiřadit ke konkrétní fyzické osobě.

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Právním základem pro zpracování je Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za účelem filtrování nahrávek, vytváření heatmap a vylepšování fungování Portálu a Aplikace. Našim cílem je Vám nabídnout uživatelsky lepší Portál a Aplikaci, proto účelem zpracování dat je toto vylepšování a poskytování kvalitní podpory.

3.       POPIS ČINNOSTI ZPRACOVÁNÍ

Fakticky tato činnost znamená, že budeme ukládat video nahrávky Vašeho pohybu na webu a tento nástroj Nám také bude nápomocen při vytváření analýz z pořízených nahrávek. Snažíme se, aby na nahrávkách nebyly uvedeny žádné osobní údaje, proto nebudeme zpracovávat ani Vaši IP adresu a nebudeme získaná data spojovat s dalšími informacemi, které o Vás máme a o kterých Vás informujeme v těchto Zásadách. Stále se však může stát, že Vás pomocí získaných informací budeme schopni identifikovat.

4.       DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nahrávky a další získané informace získané prostřednictvím služby Smartlook budou uchovány maximálně po dobu 3 měsíců.

ČÁST H - ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Zásady pravidelně aktualizujeme, a to dle toho, jak se mění způsob zpracování osobních údajů z Naší strany. Proto níže uvádíme vždy termín, od kdy jsou Zásady účinné. V případě, že máte zájem o zaslání dřívější verze, můžete Nás kontaktovat na adrese info@worldee.com.

Není Vám cokoliv jasné? Neváhejte se obrátit na e-mailovou adresu info@worldee.com. Rádi Vám vše vysvětlíme. Ve všech případech Nás také lze kontaktovat na Naší doručovací adrese gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc.

Tato verze Zásad je účinná ke dni 1. listopadu 2022.