Podmínky užívání aplikace

Tyto podmínky užívání aplikace (dále také „Podmínky“) jsou součástí smlouvy o užívání aplikace uzavřené mezi Vámi jako uživatelem (dále také „Vy“) a Námi, společností We travel the world s.r.o., IČ: 08351864, společnost se sídlem gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 79254 (dále také „My“).

Naše kontaktní e-mailová adresa je: tomas@worldee.com

Tam, kde používáme zájmena s velkými písmeny, např. My, Vy, Nás, Vás a další, myslíme tím tu stranu, které se zájmeno týká. Zájmena s malými písmeny, např. my, nás, označují obě strany najednou.

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Znáte Nás, protože provozujeme aplikaci s názvem Worldee dostupnou ve formě mobilní aplikace dostupné ke stažení na distribučních platformách GooglePlay a AppStore a dále ve formě webové aplikace dostupné na adrese https://www.worldee.com (společně dále také „Aplikace“).

1.2.    Abyste mohli Aplikaci užívat, musíte nejdříve kliknout na příslušné políčko souhlasu s těmito Podmínkami. Než tak učiníte, pozorně si tyto Podmínky přečtěte. To proto, že jakmile začnete Aplikaci užívat, nejpozději však okamžikem zakliknutí políčka souhlasu s Podmínkami, s Námi uzavíráte smlouvu o užívání Aplikace (dále také „Smlouva“). Její součástí je ujednání těchto Podmínek a zásad ochrany osobních údajů dostupných na adrese https://www.worldee.com/doc/privacy-policy.

1.3.    Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti při užívání Aplikace. Možná ale hledáte některé z jiných podmínek uvedených níže. Podmínky uvedené níže v tomto odstavci však nejsou součástí této Smlouvy, jedná se o samostatné podmínky upravující odlišná práva a povinnosti:

a)    Všeobecné smluvní podmínky pro zájezdy poskytované cestovní kanceláří“ upravující vztah mezi Námi jako zprostředkovatelem nebo prodejcem zájezdů a Vámi jako zákazníkem cestovní kanceláře. Jsou dostupné na adrese: https://www.worldee.com/doc/ck_terms_cs.pdf

b)    Podmínky poskytování služeb Travel Buddies“ upravující vztah mezi Námi a Travel Buddies, tedy uživateli Aplikace, kteří s Námi spolupracují na pořádání zájezdů tím, že poskytují cestovní služby. Jsou dostupné na adrese https://www.worldee.com/doc/travelbuddy_terms_cs.pdf.

2.    PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE

2.1.    Abyste mohli užívat všechny funkce Aplikace, musíte si nejprve vytvořit uživatelský účet. Uživatelský účet si můžete vytvořit vyplněním a odesláním registračního formuláře v Aplikaci. Alternativně můžete uživatelský účet vytvořit i propojením Aplikace s Vaším uživatelským účtem Facebook, Google nebo Apple.

2.2.    Při vytváření uživatelského účtu musíte uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, na jejich správnost a pravdivost se totiž budeme spoléhat. Pokud dojde k jejich změně, aktualizujte je prosím bez zbytečného odkladu.

2.3.    Nezapomeňte na to, abyste přístupové údaje k uživatelskému účtu uchovávali v tajnosti a chránili před zneužitím ze strany třetích osob. Pokud budete mít podezření, že přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu byly odcizeny nebo zneužity, okamžitě zakročte. Například přístupové údaje změňte.

2.4.    Veškeré osoby, kterým Aplikaci nebo svůj uživatelský účet zpřístupníte, musíte seznámit s pravidly užívání uvedenými v tomto článku Podmínek. Sami totiž odpovídáte za porušení Smlouvy jakoukoliv osobou, které Aplikaci nebo svůj uživatelský účet zpřístupníte, tak jako byste Smlouvu porušili sami.

2.5.    Víte, jaké podmínky užívání Aplikace považujeme za nejdůležitější? Zejména nesmíte:

a)    narušovat bezpečnostní opatření Aplikace nebo na ni podnikat jiný druh útoku, zejména do ní vkládat malware (počítačové viry, trojské koně, ransomware aj.) či jiný závadný obsah nebo kód, poškozovat, blokovat, narušovat nebo přetěžovat Aplikaci (např. skriptováním) nebo měnit, blokovat nebo obcházet jakýkoliv proces zabudovaný v systému;

b)    vyjímat či používat jakékoli části Aplikace (včetně databází v nich obsažených) či informací z ní získaných za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze („screen scraping“) a pokud Vám zpřístupníme jakékoliv API, ani se pokoušet obcházet mechanismy zpřístupněného API;

c)    používat Aplikaci k provádění nebo sdílení Obsahu, který porušuje Podmínky nebo jiné podmínky, které se vztahují na užívání Služeb, nebo pokud by to bylo nezákonné, zavádějící, diskriminující nebo podvodné, porušovalo práva jiných osob, zejména jejich práva k duševnímu vlastnictví, nebo mohlo navozovat pocit nebezpečí (například vyjadřování, které někoho ohrožuje, může ho zastrašit, vyloučit nebo umlčet), nerespektovat důstojnost ostatních, obtěžovat nebo degradovat, nebo by mohlo být považováno za nevyžádanou, nevhodnou nebo obtěžující reklamu, zejména nebudete nabízet produkty nebo služby, které nesouvisejí s posláním Aplikace;

d)    kopírovat nebo dále používat Naše obchodní značky nebo zveřejnit jakékoliv nepravdivé informace o Nás, Aplikaci nebo jakékoliv Službě, jakož také pravdivé informace, které jsou vzhledem k okolnostem zveřejnění zavádějící;

e)    prozrazovat, sdílet ani přeprodávat jakékoliv přihlašovací údaje získané v souvislosti se Smlouvou;

f)     užívat Aplikaci jiným než obvyklým způsobem, zejména způsobem, který není předvídán v popisu Služeb na našem webu nebo který by Nás mohl poškodit nebo vůči Nám byl konkurenční; nebo

g)    používat Službu jinak v rozporu s právními předpisy.

2.6.    Aby Vám Aplikace fungovala bez problémů, je nutné ji užívat na zařízení, které splňuje minimální systémové požadavky. Pro mobilní Aplikaci jsou tyto požadavky uvedeny na příslušné stránce v AppStore (pro zařízení s iOS) a Google Play (pro zařízení s OS Android), přičemž tyto požadavky jsme oprávněni kdykoliv změnit, a dále aby bylo Vaše zařízení připojeno k internetu.

2.7.    Vytvořením uživatelského účtu Vám poskytujeme přístup k Aplikaci a nevýhradní oprávnění k běžnému užívání webové Aplikace a nevýhradní licenci k běžnému užívání mobilní Aplikace. Své oprávnění ani licenci nesmíte postoupit, podlicencovat ani jinak poskytnout třetím osobám jiným způsobem než výslovně povoleným v těchto Podmínkách. Nebudeme Vám poskytovat kopie kódů zdrojových kódů Aplikace. Ani se je nesmíte pokoušet zjišťovat, získat, dekompilovat, využít ke změně Aplikace apod.

2.8.    Veškerá práva duševního vlastnictví (zejména autorská práva a zvláštní práva pořizovatele databáze) k Aplikaci zůstávají Nám. Vy nezískáváte žádná práva duševního vlastnictví k Aplikaci ani jiným materiálům, které Vám předáme.

2.9.    Aplikace obsahuje komponenty třetích stran. Jejich seznam spolu s příslušnými licenčními podmínkami je dostupný na adrese https://www.worldee.com/doc/licenseReport.json

2.10. Pravidla uváděná v těchto Podmínkách nejsou pro srandu. Moc Nám záleží na správném fungování Aplikace a spokojenosti Naší komunity, proto pokud porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, můžeme Vám Uživatelský účet bez náhrady smazat a užívání Služeb zakázat.

3.    Naše Služby

3.1.    Aplikaci Vám poskytujeme jako službu, prostřednictvím které můžete zdarma:

a)    Využívat cestovatelský deník. Tím máme na mysli, že můžete ukládat (v rámci velikosti úložiště 10 GB) a plánovat cesty a nahrávat fotografie, videa, texty, mapové podklady a jiné informace, na základě kterých můžete vytvářet tzv. itinerář (dále také „Itinerář“); a

b)    sledovat ostatní uživatele a získávat tak inspirace na cesty. A pokud budete chtít, můžete bezplatné Itineráře ostatních uživatelů využít i jako podklad pro vytvoření vlastního Itineráře.

a)   (společně dále také „Bezplatné služby“)

3.2.    V Aplikaci můžete narazit i na prémiové služby. Ty spočívají například v možnosti změnit si individuálně barvu světové mapy a navštívených států na uživatelském profilu; rozšíření kapacity cloudového úložiště na 100 GB; označení uživatelského účtu prémium odznakem nebo možnosti sdílení světové mapy na vlastní web (dále také „Prémiové služby“) (Bezplatné služby a Prémiové služby společně dále také „Služby“). Prémiové služby Vám zpřístupníme po zaplacení ceny, aktuální ceník Prémiových služeb najdete v Aplikaci. Individuálně se ale můžeme dohodnout, že Vám poskytneme Prémiové služby zdarma, za nižší ceny nebo na základě voucheru. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, kterou Vám naúčtujeme v souladu s právními předpisy a Vy se ji zavazujete zaplatit.

3.3.    Informace o přesném rozsahu Prémiových služeb jsou uváděny přímo v Aplikaci. Takové informace jsou ale pouze informativního charakteru, neznamenají tedy, že bychom Vám jejich uváděním činili nabídku poskytování Prémiových služeb a nejsme ani povinni Vám Prémiové služby poskytovat. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

3.4.    Pokud je tato možnost v Aplikaci dostupná (můžeme ji dle Našeho uvážení kdykoliv vypnout a Prémiové služby nenabízet), můžete si Prémiové služby objednat vyplněním a odesláním příslušného formuláře v Aplikaci. Před odesláním formuláře můžete zkontrolovat a měnit údaje, které jste do formuláře vložili, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Formulář odešlete kliknutím na příslušné tlačítko v Aplikaci. Odesláním formuláře souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Údaje uvedené ve formuláři budeme považovat za správné.

1.2.     Předplatné a platby

3.5.    Objednávka zavazující k platbě. Objednání Prémiových služeb Vás zavazuje k platbě ceny. To znamená, že objednáním Prémiových služeb souhlasíte s tím, že cenu za Prémiové služby zaplatíte.

3.6.    Platební metody. Platby za Prémiové služby přijímáme prostřednictvím nákupního systému některého z Provozovatelů obchodu, tak jak jsou definováni dále v těchto Podmínkách. Berte prosím na vědomí, že provádění plateb prostřednictvím těchto platebních metod podléhá samostatným podmínkám.

3.7.    Zahájení předplatného. Zaplacením ceny za poskytování Prémiových služeb Nás výslovně žádáte o to, abychom Vám Prémiové služby zpřístupnili ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od poskytování Prémiových služeb. Poskytování Prémiových služeb zahájíme, jakmile Vám písemně potvrdíme Vaši objednávku. Objednávku Vám potvrdíme zasláním e-mailu Vaši adresu zpravidla okamžikem zaplacení ceny. Prémiové služby Vám budeme poskytovat po dobu předplatného období, které pokud se písemně nedohodneme jinak, činí 1 rok od zahájení poskytování Prémiových služeb.

3.8.    Automatická obnova. Souhlasíte s tím, že Vám bude poskytovatel platební metody odečítat částku za příslušné předplatné prostřednictvím Vámi zaregistrované platební metody vždy první den předplatného období. Pokud bude zaregistrovaná platební metoda neplatná z důvodu vypršení platnosti platební karty nebo z jiného podobného důvodu a poskytovatel platební metody nebude schopen částku za další předplatné období odečíst, nebudete mít k Prémiovým službám přístup do té doby, než platební metodu aktualizujete tak, aby bylo možné platbu provést. Pokud to bude možné, budeme Vás v takovém případě informovat. Pokud si platební metodu do 5 dní od neúspěšného provedení platby neaktualizujete, můžeme Vaše předplatné zrušit.

3.9.    Zrušení předplatného. Předplatné můžete zrušit kdykoliv před koncem aktuálního předplatného období, v takovém případě bude předplatné zrušeno k poslednímu dni aktuálního předplatného období. Předplatné můžete zrušit v příslušné sekci Aplikace. Po uplynutí předplatného období, případně pokud dojde k předčasnému ukončení poskytování Prémiových služeb, Vám Prémiové služby přestaneme poskytovat. V souvislosti s tím můžeme k okamžiku ukončení vymazat veškerá Vaše data uložená v Aplikaci, která svou velikostí přesahují úložiště poskytované v rámci Bezplatných služeb.

4.    OVĚŘENÍ ITINERÁŘE

4.1.    Čím zajímavější Itinerář, tím lépe! Pokud tedy vytvoříte Itinerář, o kterém si myslíte, že má potenciál, navrhněte jej k ověření. Učinit tak můžete kliknutím na tlačítko „Odeslat k ověření“ v Aplikaci. Zajímavé Itineráře vyhledáváme i po vlastní ose. Pokud se tedy o Vámi vytvořeném zajímavém Itineráři dozvíme sami, můžeme Vás kontaktovat s návrhem jeho ověření.

4.2.    Pokud Nás požádáte o ověření Itineráře, tak tím zároveň prohlašujete, že veškeré informace v něm uvedené jsou aktuální a správné. Například pokud v Itineráři uvádíte nějaký hotel k ubytování, atrakce k prohlédnutí, zážitky k zakoupení nebo způsob dopravy, tak Nám garantujete, že v současnosti fungují a že je možné je využít Vámi uváděným způsobem.

4.3.    Itinerářů máme v Aplikaci již hodně, proto ověřujeme pouze ty nejlepší z nich. Mějte tedy prosím na paměti, že abychom Váš Itinerář ověřili:

a)  musí splňovat veškeré požadavky na ověřený Itinerář uvedené na stránce „Ověřené Itineráře“ zde https://www.worldee.com/page/verified-itineraries. Vzorový itinerář, který považujeme za standard kvality a u kterého budeme rádi, pokud jej použijete jako inspiraci pro vlastní Itineráře, můžete najít například zde https://www.worldee.com/trip/detail?tripId=175467#itinerary, a

b)  budeme občas potřebovat Vaši pomoc. Pokud to bude třeba, můžeme Vás požádat o další informace o Itineráři. Jedná se zejména o poskytnutí odhadu nákladů jednotlivých služeb cestovního ruchu, které budou v průběhu Cesty potřeba (ceny hotelů, dopravy, vstupenek, atd.).

4.4.    Pokud se Nám bude Váš Itinerář líbit, obvykle ho ověříme do 3 dnů od požádání. Může se ale stát, že budeme mít hodně práce, v takovém případě to bude trvat déle. Jakmile Itinerář ověříme, dozvíte se tuto informaci v e-mailu zaslaném na Vaši adresu a v mobilní notifikaci.

5.    Uživatelský OBSAH

5.1.    Fotografie, videa, texty i jiný obsah (dále také „Obsah“) nahraný nebo jakýmkoliv jiným způsobem zveřejněný z Vaší strany prostřednictvím Aplikace (například v rámci vytváření Itineráře) může být chráněn autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví. Tato práva zůstávají Vaše a My Vám je žádným způsobem nebereme. Abychom ale mohli Aplikaci provozovat i s Vaším Obsahem a pořádat cesty (zájezdy), potřebujeme od Vás oprávnění k jeho užívání. Proto Nám okamžikem nahrání i jakéhokoliv jiného zveřejnění Obsahu v Aplikaci poskytujete bezplatnou, nevýhradní, územně a množstevně neomezenou licenci k užívání takového Obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv. Obsah můžeme užívat jakýmkoliv způsobem v rámci provozování Aplikace a prodeje cest. Lidskou řečí tato oprávnění znamenají, že pokud v Aplikaci budete sdílet např. fotku, dáváte Nám oprávnění ji ukládat, kopírovat a sdílet s jinými osobami.

5.2.    Dále souhlasíte s tím, abychom Obsah užívali ke svým marketingovým, propagačním a prodejním účelům, zejména jej sdíleli na sociálních a jiných sítích, používali na Našem blogu a v reklamních materiálech. Za tímto účelem můžeme Obsah rozmnožovat, rozšiřovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti. Souhlasíte s tím, abychom Obsah upravovali, zpracovávali a překládali, vytvářeli z něj odvozená díla a zařadili jej do souborného díla. Všechna tato práva můžeme postoupit nebo k nim udělit podlicenci. Pakliže to uznáme za vhodné, uvedeme u Obsahu použitého k Našim marketingovým a propagačním účelům odkaz na Váš profil v Aplikaci a uživatelské jméno. Může se stát i to, že se Nám Váš Obsah bude líbit natolik, že budeme chtít na jeho základě uspořádat cestu (zájezd). Pro tyto případy souhlasíte s tím, že můžeme Váš Obsah použít jako podklad pro organizaci a prodej zájezdů, v původní i upravené podobně, zcela (ve formě Itineráře) nebo zčásti, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo provizi z prodeje, která by Vám z toho vyplývala.

5.3.    Nahráním nebo jiným zveřejněním Obsahu v Aplikaci prohlašujete, že jste oprávněni takto učinit, že Nám můžete poskytnout licence dle předchozích odstavců a že nahráním ani zveřejněním Obsahu ani jeho následným užitím v souladu s Námi udělovanou licencí nedojde k porušení práv třetích osob ani právních předpisů. Je tomu tak proto, že pouze Vy víte, odkud Obsah pochází, jestli jste jeho skutečnými autory, máte oprávnění jej sdílet a jestli by jeho zveřejněním nemohlo dojít k porušení práv třetích osob.

5.4.    My naopak k Obsahu však přistupujeme pasivně a neutrálně. To znamená, že Váš Obsah ani obsah jiných uživatelů nekontrolujeme ani neupravujeme a neneseme odpovědnost za jeho případnou závadnost. Dále neodpovídáme za jeho úplnost, přesnost ani pravdivost. Nedopovídáme ani za Vaše jiné protiprávní jednání učiněné prostřednictvím Aplikace, zejména za porušení osobnostních práv či práv duševního vlastnictví třetích stran Vámi.

5.5.    Abychom ale předešli porušování či ohrožování práv třetích osob, přijímáme veškerá oznámení, která budou obsahovat informace o tom, že při provozování Aplikace dochází k zásahu do autorských či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob (dále také „Oznámení“). Oznámení Nám může kdokoliv zaslat na Naši kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v úvodu Podmínek. Oznámení musí obsahovat alespoň tyto informace:

a)    údaje o osobě, která Oznámení činí, a to včetně kontaktních e-mailové adresy a jména,

b)    popis Obsahu nebo činnosti, které porušují nebo ohrožují práva třetích osob nebo právní předpisy,

c)    popis, jakým způsobem dochází k porušování práv třetích osob nebo právních předpisů,

d)    údaje o osobě, do jejíž práv je zasahováno (jde-li o osobu odlišnou od oznamovatele) a dokumentaci, z níž plyne oprávněnost disponovat s právem, k jehož porušování dochází, a

e)    pokud máte podezření, že Obsah zasahuje do autorských práv, je dále nutné specifikovat k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují; a kdo je oprávněným vykonavatelem těchto práv.

5.6.    O doručeném Oznámení nemusíme kohokoliv informovat, zejména nejsme povinni informovat uživatele, jehož Obsahu se Oznámení týká, ani žádat jeho vyjádření.

5.7.    Dozvíme-li se, že Obsah porušuje práva třetích osob, závadný Obsah znepřístupníme či odstraníme, dle Našeho uvážení tak, aby dalším provozováním Aplikace nedocházelo k porušování práv třetích osob. Neodpovídáme přitom za újmu způsobenou v souvislosti s odstraněním či znepřístupněním závadného Obsahu. Přístup k Obsahu a Aplikaci můžeme dále zablokovat nebo omezit, pokud je to dle Našeho názoru nutné k tomu, abychom zabránili negativním právním nebo regulatorním dopadům pro Nás nebo abychom je zmírnili.

6.    reklamace

6.1.    Pokud se při užívání Služeb vyskytne jakákoliv vada, nahlaste Nám ji e-mailem zaslaným na kontaktní adresu uvedenou v úvodu Podmínek. Bezplatné služby Vám však poskytujeme opravdu bezplatně. Proto Vám ve vztahu k jejich správnému fungování nemůžeme slíbit nic vím, než Naše „best effort“. To znamená, že Bezplatné služby poskytujeme a Vy přijímáte „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou dostupné“. Neposkytujeme Vám v souvislosti s nimi žádná prohlášení ani záruky, výslovné ani předpokládané, a zříkáme se tímto všech předpokládaných záruk a odpovědnosti, včetně předpokládaných záruk způsobilosti pro určitý účel.

6.2.    Spolu jsme se dohodli na vyloučení veškeré Naší právní odpovědnosti ve vztahu k řádnému fungování Bezplatných služeb, zejména odpovědnosti za vady a za jakékoli výpadky, závady, chyby v uchování nebo zpracování dat nebo nedostupnost. Negarantujeme jakoukoliv dobu dostupnosti Bezplatných služeb, reakční doby ani doby pro vyřešení jakékoliv vady, která se při užívání Bezplatných služeb vyskytne.

6.3.    Pokud Vám budeme poskytovat Prémiové služby, můžete jako spotřebitel uplatnit svá práva z vadného poskytování Prémiové služby do dvaceti čtyř měsíců ode dne zahájení poskytování Prémiových služeb. Práva z vadného plnění můžete uplatnit zasláním reklamace dopisem na adresu Našeho sídla, elektronicky e-mailem zaslaným na Naši kontaktní adresu uvedenou v úvodu Podmínek nebo osobně v našem sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik přijetí reklamace kteroukoliv z výše popsaných možných forem. O reklamaci bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Prémiové služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se spolu nedohodneme na lhůtě delší. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat.

6.4.    Reklamace musí obsahovat alespoň popis vad a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Požadovaným způsobem vyřízení reklamace může být přiměřená sleva z ceny za Prémiové služby, doplnění toho, co chybí, nebo oprava. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Prémiové služby řádně využívat, můžete od poskytování Prémiových služeb odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny za Prémiové služby. Pokud délka přerušení poskytování Prémiových služeb přesáhne 24 hodin, můžeme se dohodnout na prodloužení trvání poskytování Prémiových služeb minimálně o dobu, po kterou přerušení poskytování Prémiových služeb trvalo. Znovu však upozorňujeme, že reklamaci nelze uplatnit ve vztahu k Bezplatným službám.

6.5.    Služba je závislá na zařízeních a službách třetích stran (například poskytovateli internetového připojení, cloudových služeb jako je Digital Ocean a Wasabi, nebo Bunny pro komprimace fotek). Dostupnost ani kvalitu těchto zařízení a služeb třetích stran nemůžeme ovlivnit. V době jejich selhání či odstávky mohou být Služby dočasně nedostupné, aniž by Vám tím vznikl nárok na jakoukoli náhradu.

6.6.    Pokud nejste spotřebitelem, máte práva z vadného plnění podle příslušných právních předpisů.

7.    Právní odpovědnost

7.1.    Pokud do Aplikace nahrajete závadný Obsah, můžete Nám tím způsobit újmu. Proto se zavazujete Nás odškodnit, kompenzovat a chránit Nás i Naše přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance, zástupce a subdodavatele před jakýmikoli škodami, výdaji, sankcemi, pokutami a náklady na právní zastoupení v souvislosti s veškerými nároky vzniklými v souvislosti s:

a)    tím, že se některé Vaše prohlášení dle Podmínek ukáže jako nepravdivé,

b)    tím, že porušíte práva duševního vlastnictví třetí strany,

c)    jiným porušením Smlouvy nebo právních předpisů z Vaší strany.

7.2.    Zavazujete se předcházet tomu, aby byl jakýkoliv z výše uvedených nároků proti Nám uplatněn. Dále se na Naši výzvu zavazujete na vlastní náklady vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit Nás v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti výše uvedeným nárokům. Nesmíte souhlasit s žádným vypořádáním výše uvedených nároků, aniž byste si nejdříve obstarali Náš písemný souhlas.

7.3.    Ujednání tohoto odstavce se neuplatní, pokud jste vůči Nám spotřebitelem. V maximálním rozsahu jakém Nám to umožní aplikovatelné právní předpisy vůči Vám neneseme odpovědnost za nepřímé škody a ztráty. Zejména nemáte právo na náhradu ušlého zisku vzniklého v souvislosti s porušením Smlouvy z Naší strany. Neneseme odpovědnost za ztrátu, poškození ani zpřístupnění dat uložených na serverech poskytovatele cloudových služeb. Maximální odpovědnost každého z nás vůči tomu druhému v souhrnu všech nároků proti druhému vznesených, pokud není taková odpovědnost vyloučena, nesmí překročit výši ceny za poskytování Prémiových služeb, kterou jste Nám zaplatili v roce bezprostředně předcházejícím vzniku takového nároku, a částku 1000 EUR, podle toho, která částka je nižší. Vzájemně se výslovně vzdáváme práva na náhradu škody podle tohoto odstavce.

7.4.    Omezení odpovědnosti se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, škodu způsobenou na přirozených právech druhé strany, povinnosti stran zaplatit cenu za poskytování Služeb a povinnost odškodnění dle tohoto článku.

8.    Ujednání požadovaná provozovateli obchodu

8.1.    Aplikaci lze stáhnout prostřednictvím online obchodu Google Play provozovaného společností Google LLC a dále prostřednictvím online obchodu AppStore provozovaným Apple Inc (společně dále také „Provozovatelé obchodu“). Podmínky se však použijí pouze na vztah mezi Vámi jako uživatelem a Námi, jako provozovatelem Aplikace. Naopak se nepoužijí na vztahy s Provozovateli obchodu. Za Aplikaci jsme odpovědní pouze My, Provozovatelé obchodů naopak za Aplikaci ani Obsah neodpovídají. V případě rozporu mezi ustanovením Podmínek a ustanovením podmínek Provozovatelů obchodů (například Apple Media Services Terms and Conditions) od kterých se nelze odchýlit, se uplatní ustanovení podmínek Provozovatelů obchodů.

8.2.    Pokud si Aplikaci stáhnete z AppStore, můžete ji užívat pouze na zařízeních značky Apple, která vlastníte nebo ovládáte nebo prostřednictvím účtů spojených funkcí Family Sharing s účtem, ze kterého jste Aplikaci stáhli. Přitom musíte dodržovat Pravidla Užití zakotvená v Apple Media Services Terms and Conditions.

8.3.    Pokud se dohodneme na poskytování jakékoliv podpory a údržby k Aplikaci, budeme Vám ji poskytovat pouze My. Společně s Námi souhlasíte s tím, že Provozovatelé obchodů nemají povinnost poskytovat jakékoli služby podpory a údržby ve vztahu k Aplikaci. V rozsahu, v jakém jsme záruku nevyloučili, ať už vyplývá ze zákona nebo z Podmínek, Vám záruku poskytujeme pouze My. Pokud dojde k porušení jakékoliv záruky, můžete se obrátit na Provozovatele obchodu, který Vám může cenu za stažení Aplikace vrátit (pokud jste si ji stáhli úplatně). Provozovatelé obchodů ale nemají povinnost vypořádat žádné Vaše záruční nároky ani jiné nároky, újmu, odpovědnost, škodu, náklady nebo jiné výdaje související s nedodržením záruky, za toto všechno jsme odpovědní výhradně My. Pouze My, a ne Provozovatelé obchodů, odpovídáme za vypořádání Vašich nároků souvisejících s Aplikací a/nebo jejím užíváním, zejména vyplývajících z odpovědnosti za vady výrobku, škodu způsobenou vadami nebo nesplnění právních předpisů, ať už se týkají osobních údajů, spotřebitelských práv nebo jiné podobné oblasti, včetně právního rámce HealthKit and HomeKit.

8.4.    Pokud by došlo k tomu, že třetí strana bude tvrdit, že Aplikace nebo Vaše užívání Aplikace porušuje její práva duševního vlastnictví, ponesete Vy i My výhradní odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyřízení a vypořádání takového nároku. Škodu a náklady, které Nám takovým postupem vzniknou, Nám na Naši výzvu nahradíte.

8.5.    Prohlašujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA, nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující terorismus“; ani že nejste uvedeni na žádném seznamu „zakázaných nebo omezených stran“ vedeném vládou USA.

8.6.    Při užívání Aplikace musíte dodržovat příslušné podmínky třetích stran (například poskytovatele internetu). Provozovatelé obchodů a jejich dceřiné společnosti jsou osoby oprávněné z Podmínek jako třetí strany a mají právo vymáhat Podmínky vůči Vám.

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Při užívání Služeb bude docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Abychom Podmínky zbytečně neprodlužovali, veškeré informace o tomto zpracování se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na adrese https://www.worldee.com/doc/privacy-policy.

10. UKONČENÍ SMLOUVY A ZASTAVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

10.1. Pokud byste z jakéhokoliv důvodu chtěli Služby přestat používat a Smlouvu vypovědět, můžete tak učinit kdykoliv bez dalšího. Pokud ale není v Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nemůžete jednostranně ukončit poskytování Prémiových služeb (například odstoupením či výpovědí apod.), ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.

10.2. Pokud jste spotřebitelem, můžete od poskytování Prémiových služeb odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti dní ode dne zahájení jejich poskytování, a to zasláním písemného odstoupení na adresu Naší provozovny U Soutoku 1159/3, 779 00 Olomouc nebo na Naši kontaktní e-mailovou adresu. Přitom můžete, není to však Vaše povinnost, pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení obsažený níže. Pro dodržení lhůty v délce čtrnácti dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno. Přijetí písemného oznámení o Vám potvrdíme na Vaši e-mailovou adresu.

1.3.     Příklad formuláře odstoupení:

1.4.     Komu: We travel the world s.r.o., IČ: 08351864, se sídlem gen. Píky 300/12a, Řepčín, 779 00 Olomouc, doručovací adresa: U Soutoku 1159/3, 779 00 Olomouc

1.5.     Tímto oznamuji, že odstupuji od poskytování následujících služeb:

1.6.     Moje jméno:

1.7.     Moje adresa:

1.8.     Popis služeb:

1.9.     Podpis:

1.10.  Datum:

10.3. Cenu za Prémiové služby Vám vrátíme nejpozději do 14 dní ode dne přijetí odstoupení na bankovní účet, ze kterého byly Prémiové služby zaplaceny, případně na jiný Vámi sdělený účet. Pokud ale odstoupíte od poskytování Prémiových služeb až poté, co Vám začneme na základě Vaší výslovné žádosti Prémiové služby poskytovat ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení, musíte Nám zaplatit poměrnou část ceny za Prémiové služby poskytnuté do okamžiku odstoupení. Tato poměrná část se určí jako cena poskytování Prémiových služeb za jeden den (tj. jako výpočet ceny za Prémiové služby vydělený počtem dnů, na který byly Prémiové služby zakoupeny) vynásobená počtem dnů poskytování Prémiových služeb (Poměrná část). Za tímto účelem můžeme započíst Váš nárok na vrácení ceny za Naším nárokem na zaplacení poměrné části ceny za Prémiové služby a zbývající část Vám vrátit do 14 dní ode dne odstoupení na bankovní účet, ze kterého byly Prémiové služby zaplaceny, případně na jiný Vámi sdělený účet.

10.4. Od poskytování Prémiových služeb nemůžete odstoupit, pokud již Prémiové služby byly již zcela splněny s Vašim předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.

10.5. My můžeme Smlouvu nebo pouze poskytování Prémiových služeb ukončit odstoupením pro podstatné porušení Smlouvy způsobené Vámi, kterým máme na mysli zejména:

a)    prodlení se zaplacením jakékoliv Námi vyúčtované částky po dobu delší než 10 dní;

b)    užívání Služby v rozporu s touto Smlouvou a neodstranění tohoto závadného stavu ani na základě výzvy s lhůtou k nápravě v trvání nejméně 10 dnů;

c)    porušení jakéhokoliv ujednání článku 2.

10.6. Smlouvu nebo pouze poskytování Prémiových služeb můžeme My vypovědět i bez udání důvodu s okamžitým účinkem. V takovém případě Vám vrátíme poměrnou část ceny za Prémiové služby, odstavec 10.3 Podmínek se použije podobně.

10.7. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména smluvní pokuty, omezení odpovědnosti a povinnost odškodnění. Pokud není v Podmínkách výslovně uvedeno jinak, ukončení Smlouvy dále nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit veškeré vyúčtované částky ani nezakládá nárok na vrácení jakýchkoliv již zaplacených částek, zejména ceny za poskytování Prémiových služeb, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů

10.8. Veškerá oznámení týkající se ukončení poskytování Prémiových služeb je nutné učinit písemně.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím Aplikace, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (pokud Vám nějaké vzniknou) si hradíte sami. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a anglickém jazyce. Nemyslíme, že to nastane, ale pokud by to přece jen nastalo, tak v případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má přednost verze česká.

11.2. Před uzavřením Smlouvy a učiněním objednávky poskytování Prémiových služeb můžete provést opravu, změnu či doplnění informací zadaných při vytváření uživatelského účtu. Smlouva včetně těchto Podmínek je archivována v elektronické podobě a na Vaši písemnou žádost Vám je zašleme na Vaši e-mailovou adresu. Za písemnou formu považujeme i výměnu e-mailových zpráv s prostým elektronickým podpisem.

11.3. Vždy jste taky určitě chtěli vědět, co to je salvátorská klauzule. Tak tady ji máte: Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoli části Podmínek nebo Smlouvy nemá vliv na jejich zbývající části. Společně se zavazujeme nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhého z nás.

11.4. Smlouva včetně těchto Podmínek a veškerá naše práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.

11.5. V případě, že mezi Námi a Vámi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. web: adr.coi.cz. Rovněž můžete využít platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.6. Podmínky i další přílohy, které jsou součástí Smlouvy , můžeme jednostranně změnit. Dále si vyhrazujeme právo (nepůjde-li o změnu vyvolanou změnou právních předpisů nebo třetími stranami) jednou za kalendářní rok změnit platební podmínky, podmínky užívání Služby, ustanovení o komunikaci, právní odpovědnosti a další ustanovení Podmínek. Případnou změnu Vám oznámíme zasláním e-mailu nebo prostřednictvím Aplikace. Neodmítnete-li změnu do 1 (jednoho) měsíce ode dne odeslání oznámení, změnu přijímáte. V případě, že změnu ve výše uvedené lhůtě odmítnete, zůstávají v účinnosti stávající podmínky a My můžeme Smlouvu nebo pouze poskytování Prémiových služeb vypovědět s výpovědní dobou končící posledním dnem výše uvedené lhůty, po kterou se uplatní poslední odsouhlasené Podmínky.

11.7. Pokud se na tom písemně nedohodneme, nesmíte započítávat ani postupovat jakoukoliv pohledávku, kterou vůči Nám máte. Je to z toho důvodu, abychom měli jistotu, kdo komu co případně dluží.